OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE LE-3 (OPPN LE-3)

3. 1. 2023