Odločba o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena za parc. št. 1040/14 in 1040/16 k. o. ŠmiklavžEU Copyright | Stvarno_premo_enje