Oglasna deska Občine Gornji Grad

Motena oskrba s pitno vodo 9.10.2019

Komunala Gornji Grad obvešča porabnike pitne vode vodovoda Gornji Grad, da bo jutri dne 09.10.2019 od 9.-12. ure, zaradi del na omrežju, motena dobava pitne vode na območju Novega naselja v Gornjem Gradu. Oskrba bo motena na vseh objektih z naslovom Novo naselje, razen na hišnih številkah 1, 2 in 10. Hvala za razumevanje.

Zdenko Purnat

Komunala d.o.o. Gornji Grad

Javna razgrnitev predloga modelov množičnega vrednotenja nepremičnin bo v vseh občinah poteka od 1. oktobra 2019 do 30. oktobra 2019.

Razgrnje se gradivo za javno razgrnitev predloga modelov množičnega vrednotenja nepremičnin v skladu z 19. členom Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19) in sicer:

 • zgibanke splošne informacije
 • zgibanke posebne okoliščine
 • obrazci JR.MV-1 za pripombe na cone in ravni
 • obrazci JR.MV-2 za splošne pripombe
 • mape 1, 2, 3 z razlago v A4 formatu
 • mapo 4 z uvodom A4 (4 strani) in z izrisi modelov vrednotenja (14 listov + 3 listi za modele posebnih enot vrednotenja)
 • 3 x plakat A3 s splošnimi informacijami

Javna razgrnitev predlogov modelov bo na Občini Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, potekala v prostoru male sejne sobe ob ponedeljkih, torkih in sredah v času uradnih ur in sicer:

 • ob ponedeljkih od 8.00 do 10.30 ure in od 11.00 do 15.00 ure,
 • ob torkih od 8.00 do 10.30 ure in od 11.00 do 15.00 ure in
 • ob sredah od 8.00 do 10.30 ure in od 11.00 do 17.00 ure.
   

ROK ZA PRIPOMBE: Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019.

Pripombe se oddajo na obrazcih:

 • obrazci JR.MV-1 za pripombe na cone in ravni 
 • obrazci JR.MV-2 za splošne pripombe

Obrazci so na voljo na javni razgrnitvi v mali sejni sobi Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad.

Predlog modelov bo javno objavljen s 1.10.2019 na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije https://www.mvn.e-prostor.gov.si/

Ob tem vas bi radi tudi obvestili, da bo od 1.10.2019 na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ objavljen še poskusni izračun vrednosti, in sicer na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

JAVNA PREDSTAVITEV MODELOV VREDNOTENJA

Geodetska uprava republike Slovenije bo izvedla javno predstavitev modelov vrednotenja v sredo 16. oktobra 2019, od  10.00-13.00 ure za občine na območju OGU Velenje v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Vse informacije o projektu množičnega vrednotenja, pogosta vprašanja in odgovori ter ključne povezave na obrazce in evidence so dostopni na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin
http://www.mnv.e-prostor.gov.si/

Za vsebinsko pomoč in vprašanja lahko kontaktirate klicni center na 080 20 09.
Svetovalci na klicnem centru so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure.

Poštni naslov za pošiljanje pošte:
Geodetska uprava RS - Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana.

Vprašanja ali zahteve za pojasnila posredujte na enektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obvestilo o zapori ceste

Popolna zapora občinske ceste z oznako LC 107010 (Sluga – Nova Štifta – Črnevska Rida), bo v obdobju od 2. 9. 2019 do 12. 9. 2019

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Gornji Grad

Rok za prijavo:

 • Petek, 27 September 2019 – 10:00

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Gornji Grad objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • stanovanje, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Novo naselje 2, Gornji Grad, ID znak: del stavbe 942-114-8, posamezni del št. 8 v stavbi št. 114 k.o. Gornji Grad, stoječa na parceli št. 167/5 in 170/3 obe k.o. Gornji Grad.

 

Rok: petek, 02.08.2019, do 11.00 ure

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Gornji Grad objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • stanovanje, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Novo naselje 1, Gornji Grad, ID znak: del stavbe 942-339-8, posamezni del št. 8 v stavbi št. 339 k.o. Gornji Grad, stoječa na parceli št. 167/5 k.o. Gornji Grad.

 

Rok: petek, 02.08.2019, do 11.00 ure

StraniEU Copyright