NOVI RAZPISI EKO SKLADA ZA NEPOVRATNA SREDSTVA

V začetku poletja 2019 je EKO SKLAD objavil nekaj novih javnih razpisov, katerih namen je povečanje rabe obnovljivih virov in večje učinkovitosti v stanovanjskih stavbah, ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Ukrepi, za katere je mogoče pridobiti nepovratna sredstva so v celoti enaki, kot pri predhodnem razpisu, dodatno pa se subvencionira tudi vgradnja toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi, kakor tudi vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe.

Pomembna novost novega razpisa, katerega oznaka je 74SUB-OB19 je, da se subvencija  dodeli  za že izvedene ukrepe, kar preje ni bilo mogoče. To pa velja le za ukrepe, ki so bili izvedeni od datuma objave oziroma veljavnosti razpisa naprej.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1.7.2010. Za starejše zgradbe, zgrajene pred letom 1967, če ne obstoja gradbeno dovoljenje velja uporabno dovoljenje.

Novost javnega razpisa je tudi v tem, da za določene ukrepe (toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija podstrehe in toplotna izolacija tal na terenu) niso več predpisane debeline vgrajenega toplotno izolacijskega materiala ampak velja le razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino nove toplotne izolacije.

Ker je v novem razpisu razširjen seznam naložb, za katere je mogoče pridobiti nepovratna sredstva se s tem tudi povečuje možnost pridobitve višjih subvencij, saj je za hkratno izvedbo treh ali več ukrepov subvencija povečana za 50%, vendar ne sme znašati več kot 30% priznanih stroškov.

Za gradnjo skoraj nič energijske stavbe pa je na voljo novi razpis z oznako 73SUB-sNESOB 19. Razpis definira pridobitve subvencij za gradnjo ali nakup skoraj nič-energijske hiše, celovito prenovo hiše in nakup stanovanja v novi eno ali dvostanovanjski zgradbi.

Za pomoč socialno šibkim občanom pa je v veljavi posebni razpis, katerega namen je 100% subvencioniranje pri zamenjavi starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso. Oznaka tega razpisa je 69SUB-SOCOB19. Upravičenci do tovrstne subvencije je vsaka fizična oseba, ki v času oddaje vloge prejema denarno socialno pomoč, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali ima pravico do varstvenega dodatka.

Da si zagotovite ukrep, ki bo po strokovni plati v celoti ustrezal pogojem razpisa in tudi s tem  popolno vlogo vam EKO sklada nudi strokovno pomoč v obliki brezplačnega energetskega svetovanja. Pri svetovanju vam bo strokovno usposobljen energetski svetovalec podal smernice in zahteve za pravilnost ukrepa kakor tudi pomoč za oddajo vloge za dodelitev nepovratnih sredstev.

Občanom Občine Nazarje kot tudi prebivalcem celotne Zgornje Savinjske doline je na voljo brezplačno energetsko svetovanje v prostorih Občine Nazarje v Domu kulture v Nazarjah in sicer vsak četrtek od 16. do 18. ure.

Za svetovanje se je potrebno predhodno najaviti v tajništvu Občine Nazarje na telefonsko številko 03/839 16 00. 

Energetski svetovalec mreže ENSVET     

Franc ŠpornEU Copyright | Novica