Urad za okolje in prostor - SAŠA REGIJE

Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE je organiziran kot ena izmed notranjih organizacijskih enot Mestne občine Velenje.

Ustanoviteljice so:

 • Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
 • Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,
 • Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
 • Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
 • Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
 • Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji,
 • Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava,
 • Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob Paki,
 • Mestna Občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Pri izvrševanju upravnih nalog in na drugih dogovorjenih področjih nastopa urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga oziroma področje spada. Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE v okviru svoje pristojnosti določa rabo prostora in prostorske ureditve lokalnega pomena. Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se določijo tudi pogoji prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih predpisujejo režimi varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni.

Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:

 • usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni;
 • predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine;
 • načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
 • izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
 • vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč;
 • vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti;
 • spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v prostoru;
 • pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora.

Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE opravlja poleg nalog iz prejšnjega odstavka tega člena tudi naloge na področju sodelovanja v zadevah urejanja prostora zlasti pri načrtovanju razvoja dejavnosti v prostoru in njihovi prostorski razmestitvi, ki se nanašajo na skupno rabo naravnih dobrin, na skupne prometne, energetske in komunalne objekte, kakor tudi na druge prostorske ureditve v zvezi z varovanjem okolja ter ohranjanjem narave in kulturne dediščine.

 

Grafični del predloga OPN je dosegljiv na Prostorsko informacijskem sistemu občin – PISO , vstop preko OBČINA GORNJI GRAD, javni dostop, vstop brez prijave, tematski sklop, OPN predlog.

 EU Copyright | Obcina