Občinski štab civilne zaščite Občine Gornji Grad (CZ)

Zaščita in reševanje
Attemsov trg 3
3342 Gornji Grad

Tel.: 03 839 18 50
Fax.: 03 839 18 64
E-mail: obcina@gornji-grad.si

Predstavitev in naloge

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami, da se zmanjša število nesreč, ter prepreči oziroma zmanjšanja število žrtev in drugih posledic. Ta celovit sistem organizirajo: država, občine in druge lokalne skupnosti. Obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo:

 • prebivalci Republike Slovenije kot posamezniki;
 • prebivalci, prostovoljno organizirani v društva, strokovna združenja ter druge nevladne organizacije, ki opravljajo dejavnost, pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • javne reševalne službe;
 • gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije;
 • lokalne skupnosti in
 • država.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je enoten podsistem nacionalne varnosti države, ki je usklajen in povezan z drugimi podsistemi nacionalne varnosti; na ravni lokalnih skupnosti, regij in države. Ta podsistem je namenjen:

 • zaščiti pred nevarnostmi,
 • pripravljenosti na nesreče,
 • preprečevanju nesreč,
 • reševanju in pomoči ob nesrečah,
 • sanaciji posledic nesreč.

 

Občina v skladu s Statutom Občine Gornji Grad skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

 • organizira reševalno pomoč v požarih,
 • organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
 • zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
 • zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
 • sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
 • opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

Občinski svet v skladu z nalogami občine ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju, določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari, sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari, določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni, sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba.

Župan skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite ter poveljnike za civilno zaščito, sprejme načrt zaščite in reševanja, vodi zaščito, reševanje in pomoč, določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine, sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati, v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev, predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

Poveljnik Civilne zaščite, ki ga imenuje župan, vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči je organiziran Občinski štab CZ.

Občinski štab CZ ima določeno število članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja. Delo štaba vodi poveljnik CZ, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika.

 

CIVILNA ZAŠČITA

Za opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, se v občini Gornji Grad organizirajo oziroma sestavijo štab, poverjeniki, enote in službe Civilne zaščite Občine Gornji Grad v naslednji sestavi:

1)    Poveljnik CZ občine Gornji Grad;

2)    Namestnik poveljnika CZ občine Gornji Grad;

3)    Štab Civilne zaščite občine Gornji Grad;

4)    Služba za podporo pri CZ občine Gornji Grad (ekipa za informacijsko in komunikacijsko podporo, ekipa za administrativno podporo in druge potrebe, ekipa za oskrbo);

5)   Tehnično reševalne enote pri CZ občine Gornji Grad (1 ekipa za iskanje zasutih v ruševinah);

 

JAVNE SLUŽBE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

1)    Javna gasilska služba

Javno gasilsko službo na območju celotne občine opravljajo, na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, 3 prostovoljna gasilska društva, vključena v Gasilsko zvezo Zgornje Savinjske doline: PGD Gornji Grad, PGD Nova Štifta in PGD Bočna.

2)    Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Mozirje

 

ORGANIZACIJE POSEBNEGA POMENA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ NA OBMOČJU OBČINE GORNJI GRAD

Društva in klubi

1)    Radio klub Mozirje, Na trgu 14, Mozirje

2)    Kinološko društvo Zgornje Savinjske doline Mozirje, Varpolje 83, Rečica ob Savinji.

 

Gospodarske organizacije

1)    Javno podjetje Komunala d.o.o, Kocbekova 23, Gornji Grad

2)   Elektro Celje d.d, Vrunčeva 21, Celje, Razdelilna transformatorska postaja Mozirje (RTP)

3)    Ipkom d.o.o, Proletarska 5, Ljubljana –Informacijski sistem FLORJAN.

 

Zavodi

1)   Zdravstvena reševalna postaja Mozirje (Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje), Savinjska cesta 6, Mozirje

2)    Zgornjesavinjski zdrastveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14, Nazarje

3)    Zdravstveni dom Gornji Grad, Tlaka 10, Gornji Grad.

 

Pravna podlaga:

 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10);
 • Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, t. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12);
 • Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, t. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo);
 • Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, t. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08-ZVO-1B, 60/11 in 74/15);
 • Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, t. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF in 17/14);
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, t. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl.US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 401/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15-ZIJZ-1 in 90/15-ZIUPTD);
 • Zakon o medijih (Uradni list RS, t. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - odl.US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12 in 47/15 - ZZSDT);
 • Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, t. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl.US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16-odl.US);
 • Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, t. 7/93, 13/93 in 79/10);
 • Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, t. 71/08, 105/10, 36/14 in 22/16);
 • Uredba v službi v Civilni zaščiti (Uradni lis RS, t. 1/08, 99/08 in 45/14);
 • Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov (Uradni list RS, t. 80/04);
 • Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, t. 48/99, 113/07, 13/11 in 20/13);
 • Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, t. 24/12 in 78/16);
 • Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS, t. 114/03, 122/07 in 98/11);
 • Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, t. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16);
 • Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, t. 105/07);
 • Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito (Uradni list RS, t. 116/03);
 • Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih (Uradni list RS, t. 49/04);
 • Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, t. 57/96, 110/02 - ZGO-1 in 54/15);
 • Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, t. 15/00, 88/00, 24/01 – popr. in 104/08);
 • Uredba o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, t. 64/95 in 76/01);
 • Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, t. 40/09);
 • Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, t. 26/08, 28/12 in 42/12);
 • Pravilnik o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije (Uradni list RS, t. 93/02, 30/08 in 20/14);
 • Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, t. 59/10 in 17/14 - ZZdr-2);
 • Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, t. 104/08);
 • Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, t. 104/08);
 • Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, t. 35/06, 33/07 - ZPNart, 41/08, 28/11 in 88/12);
 • Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, t. 104/08);
 • Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, t. 52/07, 34/11 in 101/11);
 • Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, t. 81/15 in 93/15-popr.);
 • Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, t. 17/98, 26/98 - popr., 25/00, 38/01 in 66/06);
 • Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni listr RS, t. 32/11 in 61/11 - popr.);
 • Pravila gasilske službe (Uradni list RS, t. 52/10);
 • Navodilo o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, t.39/95);

 

 

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE GORNJI GRAD

 

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU V OBČINI GORNJI GRAD

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS št. 24/12 in 78/16) organ Občinske uprave Občine Gornji Grad, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja v slučaju potresa v občini Gornji Grad – verzija 3.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja v slučaju potresa v občini Gornji Grad – verzija 3.0 na spletni strani Občine Gornji Grad. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni direktorice občinske uprave, v stavbi Občinske uprave Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3 v Gornjem Gradu, po predhodni najavi.

 

Informacije:

Informacija o vaji POTRES 2019, ki se bo odvijala v četrtek 24. 10. 2019

 EU Copyright | Obcina