Komunala predstavitev podjetja

PREDSTAVITEV PODJETJA
Sedež podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad je na Kocbekovi cesti 23, v objektu »Petelinjek«.
Telefonska številka uprave 03/838-30-10.
Fax 03/838-30-11.
GSM dežurnega vzdrževalca: 041-390-145.
 
V podjetju je trenutno 10 stalno zaposlenih:
Zdenko Purnat, u.d.i.gozd., (direktor), GSM 051-341-733,
Mojca Rihter, ekonomski tehnik (računovodstvo) GSM 051-376-972,
Ida Mlačnik, ekonomski tehnik (tajništvo) GSM 041-424-171,
Boris Purnat, strojni mehanik, GSM 041-759-460,
Matjaž Ugovšek, vodovodni inštalater, GSM 031-883-357,
Janko Časl, kvalificirani kmetijski delavec, GSM 070-715-416,
Rafko Repenšek, zidar, GSM 040-727-746,
Uroš Hribar, elektrotehnik, GSM 051-263-400,
Gašper Ugovšek, elektrikar, GSM 051-201-672.
 
Zaposlujemo tudi za določen čas.
 
Za območje občine Gornji Grad izvaja Komunala d.o.o. Gornji Grad naslednje obvezne gospodarske javne službe:

  • oskrba s pitno vodo,
  • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
  • urejanje in čiščenje javnih površin,
  • vzdrževanje občinskih javnih cest

in naslednje izbirne gospodarske javne službe:

  • urejanje pokopališč z mrliškimi vežicami,
  • upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

 
Poleg tega upravljamo z Odlagališčem nenevarnih odpadkov Bočna-Podhom v zapiranju, za podjetje Eko Toplota Energetika pa izvajamo pogodbeno določena dela rednega vzdrževanja na sistemu za oskrbo s toplotno energijo Gornji Grad.
 
 
OSKRBA S PITNO VODO
Naše podjetje upravlja s tremi vodovodnimi sistemi: Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta. Imamo srečo, da živimo v okolju, kjer je vodnatost velika, zato tudi ob močnejših sušah količine vode v zajetjih zadoščajo za normalno oskrbo vseh priključenih.
Stalno so na vseh zajetjih prisotne bakterije fekalnega izvora (najverjetneje že »po naravi«), zato je potrebno vodo po navodilih Zavoda za zdravstveno varstvo Celje redno klorirati. V vseh treh sistemih kloriramo najmanjšo možno dozo natrijevega hipoklorita, da dosežemo ustrezno vodo v celem vodovodnem sistemu. Ob močnejših deževjih nam preglavice povzroča tudi motnost vode na izviru in posledično tudi v vodovodu. Edina rešitev tega problema je v filtraciji vode, kar trenutno že izvajamo na vodovodu Bočna.
 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VOD
Javna kanalizacija je v Občini Gornji Grad zgrajena v strnjenem delu naselja Gornji Grad od leta 2012 pa tudi v Bočni. Odpadne vode se čistijo na Čistilni napravi Gornji Grad. Ker vsakoletno spremljamo rezultat čiščenja lahko trdimo, da čistilna naprava bistveno prispeva k manjši onesnaženosti reke Drete.
Manjši zaselki in posamezni objekti bodo čiščenje komunalnih odpadnih vod reševali večinoma z individualnimi čistilnimi napravami, ki morajo biti glede na določila predpisov nameščene do konca leta 2017.
 
UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN
V to kategorijo sodi skrb za redno vzdrževanje javne snage na skupnih javnih površinah, vzdrževanje avtobusnih postajališč, javnih poti, zelenic in parkov v centru Gornjega Grada, urejanje okolice ekoloških otokov in podobno.
 
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST
V skladu s pogodbo med Občino Gornji Grad in Komunalo Gornji Grad (2008) opravlja komunala tudi redno vzdrževanje cca. 100 km občinskih cest.
Dela rednega vzdrževanja so:
1. pregledniška služba,
2. redno vzdrževanje prometnih površin,
3. redno vzdrževanje bankin,
4. redno vzdrževanje odvodnjavanja,
5. redno vzdrževanje brežin,
6. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
7. redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
8. redno vzdrževanje vegetacije,
9. zagotavljanje preglednosti,
10. čiščenje cest,
11. redno vzdrževanje cestnih objektov,
12. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
13. intervencijski ukrepi,
14. zimska služba.
Veliko zgoraj navedenih del opravimo s pomočjo podizvajalcev.
 
 
Nekaj besed o zimski službi
Med dela rednega vzdrževanja spada tudi zimska služba. To je sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
V sklopu pripravljalnih del se pred pričetkom zimske sezone na dogovorjena deponijska mesta navozi zadostne začetne količine posipnih materialov (pesek 4-8 mm za posipanje asfalta, pesek 8-16 mm za posipanje makadama, sol za posipanje asfalta). V nadaljevanju zimske sezone se materiali sprotno in po potrebi dovažajo v času stabilnih vremenskih razmer. Pregled zadnjih sezon nam pove, da se na obravnavanih cestah v eni sezoni porabi 25 do 40 ton morske soli in od 300 do 600 ton peska. Soljenje asfaltnih odsekov cest se izvaja le v primeru zelo slabih prevoznih razmer. Med pripravljalna dela sodijo še sestanek s podizvajalci, priprava mehanizacije, postavljanje snežnih kolov in zimske zapore določenih odsekov cest.
Podjetje z lastnimi kapacitetami v okviru zimske službe izvaja pluženje na območju KS Bočna ter pluženje in posip na pločnikih in nekaterih javnih poteh v Gornjem Gradu. Na ostalih območjih opravila zimske službe zagotavlja več pogodbenih podizvajalcev, ki so registrirani kot samostojni podjetniki ali imajo registrirano ustrezno dopolnilno dejavnost na kmetiji.
  
Nadzor nad stanjem prevoznosti je organiziran v okviru pogodbenih podizvajalcev ter v okviru pregledniške službe. Za koordinacijo vzdrževalnih del zimske službe so odgovorni dežurni vzdrževalci po vsakokratnem seznamu dežurstva oziroma vodja cestne dejavnosti. Obvestila o izvajanju zimske službe lahko dobite oziroma lahko podate na telefon uprave 838-30-10 ali na telefon dežurnega vzdrževalca 041-390-145 (24 ur).
Z izvajanjem zimske službe se prične če nastane poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če zapade od 10 cm do 15 cm snega. Komentar: Predpisana višina snega je kar visoka – npr. pri dobrih 10 cm snega na vozišču je za uspešno vožnjo s povprečnim osebnim avtomobilom (še posebej pri vožnji v klancu) potrebno nadeti snežne verige… Če zapade manj kot 10 cm snega se pluženje po končanem sneženju kljub temu izvede, da se ceste očistijo in tako odpravi glavni vzrok za možnost nastanka trdovratne poledice.
Služeče zemljišče stavb oziroma zgradb čistijo lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta sami.
Lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta so dolžni v dolžini zgradbe oziroma na služečem zemljišču, izvajalec pa na preostalih javnih površinah:

  1. očistiti novo zapadli sneg zjutraj do 6. ure, po potrebi pa tudi večkrat dnevno;
  2. takoj odstraniti sneg, ki je padel s streh na javne površine, ali je bil s streh odstranjen;
  3. odstraniti ledene sveče s streh in žlebov, pred odstranitvijo pa postaviti na pločnik znak za nevarnost;
  4. posipati pločnike ob poledici.

Prepovedano je metati sneg na vozišča ali pločnike, s katerih je sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in cestne jarke za odvodnjavanje. Komentar: Predvsem je večkrat opaziti, da se sneg z dvorišč ali drugih površin odmetuje na cesto. Glede na to, da je takšno dejanje prepovedano lahko kršitelja doleti kazen, lahko pa tudi odškodninski zahtevek, če komu na tem snegu spodrsne, pride do prometne nezgode ali kaj podobnega…
Na strehah, ki so nagnjene več kot 25% in mejijo na javne površine, morajo biti pritrjeni snegolovi. Komentar: Najpogosteje se sneg s streh vsuje ob močni odjugi. Tudi na območju naše občine se še vedno dogaja, da se sneg v takih razmerah vsipa tudi na javne površine, med drugim tudi na javne ceste. Tudi tu velja opozoriti na kazensko in odškodninsko odgovornost lastnika stavbe…
V primeru nastopa izrednih razmer, izredne višine snežnih padavin, okvare in izpada večjega števila plužnih sredstev župan samostojno ali na predlog izvajalca rednega vzdrževanja aktivira štab CZ ter druge službe oziroma operativne sestave za zaščito reševanje in pomoč v Občini Gornji Grad. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe v Občini Gornji Grad prevzame štab CZ
 
UREJANJE POKOPALIŠČ Z MRLIŠKIMI VEŽICAMI
Urejamo pokopališča in mrliške vežice v Novi Štifti, Gornjem Gradu in v Bočni, kar pomeni, da skrbimo za redno košnjo na pokopališčih, vzdrževanje živih mej, čiščenje skupnih poti in prehodov ter urejenost mrliških vežic. Pri slednjih so nam v veliko pomoč oskrbniki mrliških vežic.
 
UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI OBČINE
Za stanovanja in poslovne prostore v lasti občine izvajamo posle, ki obsegajo primopredaje stanovanj na terenu, odprave napak, vodenje ostalih investicij ter zaračunavanje najemnin.
 
UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV BOČNA-PODHOM V ZAPIRANJU
10.09.2010 smo na obravnavanem odlagališču prenehali z odlaganjem komunalnih odpadkov. Odlagališče je v fazi zapiranja kar pomeni, da smo vršni del odlagališča postopno prekrili z ustreznimi materiali, da se zagotavlja delovanje čistilne naprave, sistema za odplinjavanje in sežig deponijskega plina ter seveda izvaja prepisan monitoring, poročanja in ostale aktivnosti.
Izvajalec zbiranja in odvoza odpadkov na območju občine je PUP Saubermacher d.o.o. Velenje, izvajalec odlaganja odpadkov pa Simbio d.o.o. Celje.
 EU Copyright | Obcina