Simboli

Podoba grba  

Grb občine Gornji Grad predstavlja šestžarna zlata zvezda na rdečem ščitu v spremljavi šestih malih zlatih zvezd med posameznimi žarki.
Grb Občine Gornji Grad je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitne oblike.
V sredini rdečega ščita plava šestžarna facetirana zlata zvezda tako, da njena daljša simetrala pokriva simetralo ščita; srednjo zvezdo spremlja v vsakem njenem kotu po ena štirikrat manjša zlata facetirana zvezda tako, da njena daljša simetrala leži na periferni krožnici, ki oklepa srednjo zvezdo.
Zlati trak, ki nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot okras grba.
Grafična podoba naj bi nastala davnega leta 1376, grb pa naj bi bil prvič uporabljen okoli 1450. Današnji simbolni pomen je: velika zvezda predstavlja GG, male zvezde pa predstavljajo zaselke okoli Gornjega Gradu.

Uporaba grba

Grb se praviloma uporablja v barvni upodobitvi, lahko se uporablja tudi enobarvno v črno-beli upodobitvi in na odlitku.

Grb se uporablja:

 • v pečatu, žigih in oznakah dokumentov organov občine,
 • v prostorih in na poslopju, kjer je sedež občine,
 • na dopisih, vabilih, vizitkah, čestitkah in podobnih izkazih, ki nastajajo v okviru delovanja občine,
 • na svečanih sejah Občinskega sveta, ob praznikih, prireditvah in proslavah občine,
 • na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
 • v drugih primerih, ki jih določi občinski svet.

 Grb se lahko uporablja tudi:

 • ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter na javnih zbiranjih, na katerih se občina predstavlja,
 • na občinski kažipotni signalizaciji,
 • na obvestilno – informativnih mestih in panojih,
 • v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.

 

Podoba zastave

Zastava Občine Gornji Grad je rumena z rdečim osrednjim kvadratnim poljem, ki nosi šestžarno rumeno zvezdo, v katere vsakem kotu jo spremlja po ena mala šestžarna rumena zvezda.

Zastava Občine Gornji Grad, ki se vodoravno izobeša, je pravokotne oblike. Razmerje med višino in dolžino zastave je 1:2,5.

Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri, po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) polje v rumeni, srednje kvadratno polje pa v rdeči barvi. V sredini kvadrata stoji rumena šestžarna zvezda v spremstvu šestih rumenih zvezd, od katerih je vsaka štirikrat manjša od osrednje zvezde.

Uporaba zastave

Zastava občine se obvezno izobesi ob prazniku in spominskih dnevih občine ter ob praznikih Republike Slovenije, skupaj z zastavo Republike Slovenije, na občinski zgradbi in na za to pripravljenih vidnih mestih.
Zastava se izobesi tudi v času obiskov uradnih delegacij in predstavnikov.
Zastava na pol droga se izobesi v znak žalovanja.

Zastava je lahko izobešena:

 • ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih, kulturnih in drugih javnih zbiranjih.

 
Pogoji uporabe grba in zastave ostalih uporabnikov

Grb in zastava skupaj ali vsak posebej, se lahko uporabljata v informativno - propagandne namene.
Uporabnik grba za kakršenkoli namen po tem odloku mora predložiti osnutek ali vzorec takšne rabe v potrditev občinski upravi.
Dovoljenje za uporabo grba in zastave ali vsakega posebej oziroma odločbo o njegovi zavrnitvi, izda občinska uprava.
V dovoljenju se določijo pogoji, pod katerimi se dovoljuje uporaba grba oziroma zastave in določi rok, do katerega je dovoljena uporaba teh dveh simbolov.

Žigi občine

Občina ima žige, ki so okrogle oblike s premerom 35 mm in manjši žig s premerom 20 mm. Žig občine na zunanjem robu omejuje dvojna krožnica. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Gornji Grad, v zunanjem krogu na spodnji polovici pa naziv organa občine - Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Občinska volilna komisija. V sredini žiga je grb občine.
Občinska uprava uporablja žig občinske uprave, ki je izveden v dveh premerih. Podoba žiga s premerom 20 mm je enaka žigu s premerom 35 mm, vendar brez naziva organa na spodnji polovici žiga.
Žigi občine se uporabljajo za vsa uradna pisanja v okviru delovanja Občine Gornji Grad. 

Žiga, ki ju uporablja Občinska uprava Občine Gornji Grad:

             

Žig, ki ga uporablja župan Občine Gornji Grad:

Žig, ki ga uporablja Občinski svet Občine Gornji Grad:

Žig, ki ga uporablja Nadzorni odbor Občine Gornji Grad:

Žig, ki ga uporablja Občinska volilna komisija:

 EU Copyright | Obcina